อีโบลาไวรัส

อีโบลาไวรัส…ไวรัสอันตรายที่ควรรู้

พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในขณะนี้อีโบลาไวรัส (ebola virus) กำลังเป็นที่จับตามองของแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากมีรายงานการระบาดหนักในปีนี้ และได้คร่าชีวิตผู้ป่วยชาวแอฟริกันไปหลายร้อยราย เชื้ออีโบลาไวรัสเป็นไวรัสอันตรายที่ติดต่อในคนและในสัตว์และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นเสียชีวิต โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 60-90% ในปัจจุบันก็ยังไม่มีทางรักษาและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ก่อนหน้านี้มีรายงานการระบาดเฉพาะในทวีปแอฟริกาโดยเริ่มมีการระบุเชื้อได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี ค.ศ.19671 ล่าสุด (ค.ศ.2014) ได้มีรายงานการระบาดหนักเกิดที่ไลบีเรีย, กีเนียและเซียราลีโอน ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่บริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกา2

การติดต่อ
ไวรัสนี้สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ได้แก่ เลือด น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ของใช้ของผู้ป่วย หรือสัตว์ที่ป่วย รวมทั้งการนำสัตว์ที่ป่วยมาทำเป็นอาหาร โดยผ่านทางเยื่อบุในปากและทางเดินอาหาร (mucous membrane), เยื่อบุตา (conjunctiva) และรอยแยกหรือแผลบนผิวหนังระยะที่เกิดการติดต่อได้เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการนำ (ประมาณ 7 วัน) ซึ่งในระยะนี้ยังจัดเป็นความเสี่ยงต่ำ การติดต่อจะติดได้ง่ายขึ้นเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้ายของโรค
Continue Reading

Testicular cancer

โรคมะเร็งอัณฑะมีหลากหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยที่สุดประมาณ 90% เป็นชนิดเจิมเซลล์ (Germ cell carcinoma) ดังนั้นโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งอัณฑะ จึงหมายถึง มะเร็งชนิดนี้เท่านั้น ซึ่งรวมทั้งในบทความนี้ด้วย


โรคมะเร็งอัณฑะชนิดเจิมเซลล์ ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักคือ

  • ชนิด ”เซมิโนมา (Semi noma)” ซึ่งพบได้ประมาณ 40% ของเจิมเซลล์ทั้งหมด
  • ส่วนอีกประมาณ 60% เป็นชนิดที่เรียกว่า ชนิด “ไม่ใช่เซมิโนมา (Non-seminoma)”ซึ่งชนิดไม่ใช่เซมิโนมานี้ ยังแบ่งย่อยได้อีกหลายชนิด

    โดยโรคมักเกิดมีเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดร่วมกัน แต่เซลลมะเร็งชนิดรุนแรงที่สุด คือชนิดโคริโอคาร์ซิโนมา (Choriocarcinoma) ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้น้อยมาก น้อยกว่า 1% ของมะเร็งอัณฑะทั้งหมด

    Continue Reading

Thyroid Cancer – Causes of Thyroid Cancer

Thyroid cancer can occur in any age group, although it is most common after age 30 and its aggressiveness increases significantly in older patients. The majority of patients present with a nodule on their thyroid which typically does not cause symptoms. Remember, over 99% of thyroid nodules are not cancer! But, when a thyroid cancer does begin to grow within a thyroid gland, it almost always does so within a discrete nodule within the thyroid.

The thyroid gland is located on the anterior aspect (front) of the neck. It can be felt just below the thyroid cartilage, or “Adam’s apple”. It is a butterfly shaped organ that stretches across the midline of the neck just below the Adam’s apple, with its “wings” spreading superiorly (towards the head) on either side of the Adam’s apple. These “wings” are called the lobes of the thyroid, with the portion extending across midline called the isthmus. As an endocrine gland, the thyroid gland produces and secretes thyroid hormones into the bloodstream.
Continue Reading